OZG

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Informacije javnega značaja

 I.       OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

NAZIV ORGANA:  
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Direktor zavoda: Matjaž Žura

Telefon: 04 208 25 11                                                                       
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

Davčna številka: SI90714237
Matična številka: 5165792
Šifra dejavnosti : 85.121
Transakcijski račun: SI 56 0125 2603 0921 122

ODGOVORNA URADNA OSEBA:   Matjaž Žura
DATUM PRVE OBJAVE:   22.12.2004
DATUM ZADNJE SPREMEMBE: November 2016
KATALOG JE DOSTOPEN:    na spletni strani  http://www.ozg-kranj.si
DRUGE OBLIKE KATALOGA:   
V tiskani verziji na sedežu zavoda

II. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

1.   PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

A. OPIS DELOVNEGA PODROČJA

Področje dela javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske izhaja iz Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Ur.l. RS, št. 101/2004, 69/2005 in 72/2013), in sicer Osnovno zdravstvo Gorenjske opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občin ustanoviteljic. V zavodu se izvajajo naslednje dejavnosti:

- zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina),
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine,
- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev,
- patronažno varstvo in nega,
- fizioterapija in rehabilitacija,
- preventivno in kurativno zobozdravstvo vseh skupin prebivalcev,
- laboratorijske storitve,
- nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- nujni in nenujni reševalni prevozi, prevozi na dializo, prevozi onkoloških bolnikov na obsevanje in kemoterapijo,
- helikopterska nujna medicinska pomoč,
- gorska reševalna služba v poletnem času (zagotavljanje zdravnika),
- medicina dela, prometa in športa.

V OZG se poleg dejavnosti, ki sodijo v primarni nivo, izvajajo tudi naslednje specialistične dejavnosti:

- pulmologija z RTG (ZD Jesenice, ZD Škofja Loka),
- antikoagulantna dejavnost (v vseh ZD),
- okulistika (ZD Bled, ZD Radovljica, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- otolaringologija (ZD Radovljica),
- dermatologija (ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- ortopedija (ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj),
- RTG slikanje in UZ preiskave (ZD Jesenice, ZD Bled, ZD Tržič, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- diabetologija (ZD Tržič, ZD Škofja Loka, ZD Radovljica),
- pedopsihiatrija (ZD Kranj),
- center za duševno zdravje otrok in mladine (ZD Jesenice, ZD Škofja Loka)
- razvojna ambulanta (ZD Jesenice, ZD Radovljica, ZD Kranj, ZD Škofja Loka),
- čeljustna ortopedija (ZD Kranj),
- pedontologija (ZD Kranj, ZD Jesenice),
- endodontija (ZD Kranj),
- paradontologija (ZD Jesenice).

Ministrstvo za zdravje je OZG pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo. Z odločbo Ministrstva za zdravje je OZG podeljen naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov zdravstvene nege, psihologije, medicine, radiologije, fizioterapije, logopedije in programa laboratorijskega tehnika. OZG je pooblaščen tudi za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih voil, za kontrolne zdravstvene preglede voznikov motornih vozil in za zdravstvene preglede voznikov motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. OZG po pooblastilu izvaja tudi zdravniške preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti oseb za posest ali nošenje orožja, ki se izvajajo v ZD Tržič, ZD Bled, ZD Kranj, ZD Radovljica in ZD Škofja Loka. Prav tako v zavodu poteka tudi znanstveno-raziskovalno delo s področja primarnega zdravstva in kakovosti v zdravstvu. V OE Upava se po pogodbah o sodelovanju izvajajo tudi finančno računovodska dela za koncesionarje.

B. USTANOVITELJI OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE

OZG je javni zdravstveni zavod, ki na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti izvaja primarno zdravstveno varstvo na območju občin soustanovitlejic zavoda.
Ustanoviteljice Osnovnega zdravstva Gorenjske so Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Radovljica, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Občina Šenčur, Občina Tržič, Mestna občina Kranj, Občina Škofja Loka, Občina Kranjska Gora, Občina Žirovnica, Občina Železniki, Občina Žiri, Občina Gorenja vas –Poljane, Občina Preddvor in Občina Jezersko.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

A. ORGANIGRAM IN SEZNAM ORGANIZACIJSKIH ENOT

Organigrami organizacijskih enot  

Dopolnitev organizacijske strukture posamezne OE

Dopolnitev organizacijske strukture posamezne OE (1.2.2019)

Seznam organizacijskih enot:

OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM KRANJ
Gosposvetska ulica 10, 4000 Kranj
Telefon: 04 2082 104
Direktorica OE: Lilijana Gantar Žura, dr.med.spec.spl.med.

OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ
Blejska cesta 10, 4290 Tržič
Telefon: 04 5982 210
Direktor OE: prim.dr. Iztok Tomazin, dr.med.spec.spl.med.

OZG,OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA
Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica
Telefon: 04 537 03 00
Direktor OE: Rok Müller, dr.med. spec.pediater

OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM BLED
Mladinska cesta 1, 4260 Bled
Telefon. 04 575 40 00
Direktor OE: mag. Leopold Zonik, dr.med.spec.spl.med. 

Zdravstveni dom BOHINJ
Triglavska cesta 15, 4264 Bohinjska Bistrica
Telefon: 04 57 27 100
Vodja ZD: Selma Brence Černezel, dr.med.

OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM JESENICE
Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice
Telefon: 04 58 68 100
Direktorica OE: Maja Robič, dr.med.spec.druž.med.

OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM ŠKOFJA LOKA
Stara cesta 10 , 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 50 20 00
Direktor OE: dr. Aleksander Stepanović, dr.med.
      
OE UPRAVA
Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj
Telefon: 04 2082 511
Direktor zavoda: Matjaž Žura

B. OSEBA PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Pristojna oseba: Matjaž Žura, direktor zavoda
Kontakt naveden pod točko 1. Osnovni podatki o katalogu

Za posredovanje informacij javnega značaja s področja strokovnega dela zavoda je pristojna oseba:
Lidija Pretnar Pristov, dr.med., spec.pediater, strokovni vodja

Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske je skladno s 37. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) s sklepom št. 772-01/2018 z dne 6.4.2018 imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v OZG. 
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.
S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Osnovnem zdravstvu Gorenjske (t.i. DPO) lahko stopite v stik tako, da pošljete elektronsko sporočilo na: dpo(a)ozg-kranj.si ali vaše sporočilo naslovite na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska 9, 4000 Kranj, s pripisom "za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov"
 
C. SEZNAM GLAVNIH PREDPISOV Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA

DRŽAVNI PREDPISI:

Register predpisov Republike Slovenije
Uradni list Republike Slovenije
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Seznam glavnih predpisov:

Zakon o zavodih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o računovodstvu 
Zakon o javnem naročanju
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND)
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi
Zakon o zdravstveni dejavnosti
Zakon o zdravniški službi
Zakon o pacientovih pravicah
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
Zakon o dostopu informacij javnega značaja

PREDPISI LOKALNIH SKUPNOSTI

Uradni list Republike Slovenije
Register predpisov lokalnih skupnosti
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Gorenja vsa – Poljane
Občina Gorje
Občina Jesenice
Občina Jezersko
Mestna občina Kranj
Občina Kranjska Gora
Občina Naklo
Občina Radovljica
Občina Preddvor
Občina Šenčur
Občina Škofja Loka
Občina Tržič
Občina Železniki
Občina Žirovnica
Občina Žiri 

PREDPISI EU

Uradno spletišče Evropske unije
Prevodi zakonodaje EU

Druge uporabne povezave iz delovnega področja organa:

Zdravniška zbornica Slovenije
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Ministrstvo za zdravje
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije
Zastopnik pacientovih pravic

USTANOVITVENI AKTI:

Odlok o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske
Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju Osnovnega Zdravstva Gorenjske (2005)
Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (2013)

Statut

Statut OZG - uradno prečiščeno besedilo


D. SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV

- Poslovna poročila:

Poslovno poročilo 2022


E. KATALOG VRST UPRAVNIH,SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Osnovno zdravstvo Gorenjske ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov.

Osnovno zdravstvo Gorenjske vodi postopke obravnave pacientovih pravic (Zahteva za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic) v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/2008). Oseba pristojna za sprejem in vodenje postopka je glavna sestra posamezne OE, na ravni celotnega zavoda pa določena pristojna oseba.

Osnovno zdravstvo odloča še o zahtevah za dostop do informacij javnega značaja po ZDIJZ ter na podlagi ZVOP-1 odloča o posredovanju osebnih podatkov, ki jih vodi v svojih evidencah.

F.  SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI OPRAVLJA ORGAN

·       Evidenca o zaposlenih delavcih (kadrovska evidenca)
·       Evidenca o stroških dela (evidenca plač)
·       Evidenca poškodb pri delu
·       Evidenca razporejenih na delovno dolžnost s področja obrambe
·       Evidenca razporejenih na delovno obveznost s področja zaščite, reševanja in pomoči
·       Evidenca razporejenih na delovno obveznost s področja civilne zaščite
·       Evidenca osnovne medicinske dokumentacije
·       Evidenca preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu in športnikov
·       Evidenca raziskav kliničnih preizkušanj zdravil
·       Evidenca uporabnikov službenih mobilnih telefonov in upravičencev do povračil stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona
·       Evidenca zahtev za obravnavo kršitev pacientovih pravic
·       Evidenca javnih naročil
·       Evidenca nujnih klicev


G. SEZNAM DRUGIH INFORMATIRANIH ZBIRK PODATKOV

Ime zbirke: Zdravstveni informacijski sistem (ISOZ-21, Hipokrat, Ax.Pro)
Opis namena zbirke: Administrativno spremljanje zdravljenja pacientov, zaračunavanje opravljenih storitev, evidentiranje podatkov o zdravstveni negi, zagotavljanje podatkov za zunanje institucije.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju posameznih organizacijskih enot OZG in preko VPN s dislociranih lokacij posameznega zdravstvenega doma.
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)

Ime zbirke: Poslovni informacijski sistem (IMPULZ)
Opis namena zbirke: Materialno in finančno-računovodsko poslovanje zavoda, osnovna sredstva, pošta
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP in ZGD
Informacijski sistem je dostopen v omrežju posameznih organizacijskih enot OZG in preko VPN s dislociranih lokacij posameznega zdravstvenega doma.
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)

Ime zbirke: Kadrovska evidenca (KIS)
Opis namena zbirke: vodenje kadrovske evidence in obračuna plač
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP in ZGD
Informacijski sistem je dostopen v omrežju posameznih organizacijskih enot OZG.
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)

Ime zbirke: Evidenca delovnega časa (KADRIS)
Opis namena zbirke: evidentiranje delovnega časa in odsotnosti zaposlenih
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP in ZGD
Informacijski sistem je dostopen v omrežju posameznih organizacijskih enot OZG in preko VPN s dislociranih lokacij posameznega zdravstvenega doma.
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)

Ime zbirke: Laboratorijski informacijski sistem (LABIS)
Opis namena zbirke: Vrednosti laboratorijskih preiskav
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: Pisni zahtevek skladno z določili ZVOP
Dostop do zbirke: Informacijski sistem je dostopen v omrežju OZG
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)

Ime zbirke: Spletna stran OZG in spletne strani posameznih organizacijskih enot
Opis namena zbirk: Dostop do podatkov objavljenih na spletnih straneh OZG
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: http://www.ozg-kranj.si
Dostop do zbirke: Preko interneta
Seznami zdravnikov in zdravnikov specialistov, ordinacijski čas, čakalne dobe, naročanje, obvestila, prosta delovna mesta, objave javnih naročil in obvestil v zvezi z razpolaganjem s stvarnim premoženjem v upravljanju OZG.
(dostopen na spletni strani: http://www.ozg-kranj.si) 

Ime zbirke: Evidenca videoposnetkov
Opis namena zbirke: Posnetki varnostnih kamer za primere tatvin, povzročitve škode ipd.
Način pridobivanja podatkov iz zbirke: na zahtevo po e-pošti iz tajništva enote.
Dostop do zbirke: Videoposnetki so dostopni v omrežju OZG
(omejitve dostopa: uporabniško ime, geslo z avtorizacijo)


Osnovno zdravstvo Gorenjske ima pri Informacijskem pooblaščencu prijavljene naslednje zbirke osebnih podatkov:

Seznam zbirk osebnih podatkov prijavljenih pri IP-RS

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilci), ki lahko informacijo pridobijo na vpogled, pridobijo njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.  

Zahteva za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zahteva s pisno ali neformalno zahtevo.

Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca.

V zahtevi za dostop do informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

1. informacijo, s katero se želi seznaniti,
2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega značaja mora prosilec opredeliti:

1. informacijo, ki jo želi ponovno uporabiti;
2. na kakšen način želi prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa);
3. za kakšen namen želi informacijo ponovno uporabiti (pridobitni oziroma nepridobitni namen).

Zahteva se naslovi pisno na naslov Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj ali na elektronski naslov tajnistvoozg@ozg-kranj.si, ter ustno po telefonu na številki 04 2082 511.

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način, kot je določen v naslednjih predpisih:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ordinacijski časi zdravnikov
Novice na spletni strani
Informacije o posameznih ambulantah
Objave javnih naročil
Informacije o cepljenjih
Objave prostih delovnih mest
Informacije o laboratorijih
Informacije o strokovnih izpitih
Informacije o izvajanju šole za starše
Katalog informacij javnega značaja