OBVESTILA, RAZPISI, CENIKI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

SPOROČILO ZA JAVNOST: Svet zavoda sprejel poslovno poročilo za leto 2023

13. marec 2024

Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske je na včerajšnji seji sprejel poslovno poročilo za leto 2023. Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske Matjaž Žura je izpostavil: »Zavod je poslovno leto 2023 zaključil uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini dobrih 67 tisoč €. Sprejete cilje in načrte smo dosegli, tako na področju izvajanja načrta investicij kot tudi na področju širitve programov. Kadrovski načrt se je realiziral, zaposlili smo nekaj dodatnega kadra za izvajanje dodatnih programov.«

V OZG smo v letu 2023 zagotovili širitev programov družinske medicine, zobozdravstva za odrasle in programa za mladinsko zobozdravstvo, širitev programa Centra za duševno zdravje otrok in mladine v ZD Kranj, nadgradnjo ZVC v majhen integriran Center za krepitev zdravja CKZ (ZD Radovljica), prevzem programa CSS Škofja Loka ter širitev referenčnih ambulant. Nerealiziran delovni program je predvsem na področju specialistične dejavnosti (npr. pnevmologija, pedopsihiatrija, ortopedija, endodontija, klinična psihologija), kar je posledica pomanjkanja kadra.

V letu 2023 smo na novo pridobili in opremili pet ambulant namenjenih zobozdravstveni dejavnosti ter eno namenjeno dejavnosti šolskega dispanzerja, opremili nove prostore za CDZOM in RA v Škofji Loki, odkupili prostore za nove družinske ambulante v ZD Kranj, v ZD Radovljica je bila izgrajena nadstrešnica za službena vozila s kolesarnico. Nadaljevali so se skupni projekti z občinami ustanoviteljicami, ki so financirani tudi strani Ministrstva za zdravje: nadaljevanje gradnje prizidka k ZD Bled, dokončan je bil prizidek k ZD Bohinj ter nadaljuje se gradnja razvojne ambulante v vrtcu v Radovljici.

V preteklem letu smo se soočili tudi z nekaterimi izzivi, kot so težave s kadri (predvsem manjka zdravnikov družinske medicine, zdravnikov specialistov), na znižanje poslovnega rezultata poslovanja pa je vplivalo tudi povečanje cen materiala in storitev. Število zaposlenih se je povečalo za 5% - na 1217 konec leta 2023.

« nazaj na seznam