OBVESTILA, RAZPISI, CENIKI

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

JOB OPPORTUNITIES - POSAO

Human Resources OZG
 kadrovska@ozg-kranj.si

WE ARE LOOKING FOR Doctors of Medicine, General Practitioners or Family Physicians, Paediatricians, Gynaecologists, Radiologists
TRAŽI SE OSOBLJE Opšti/porodični ljekar, pedijatar, ginekolog, radiolog

PRVI POTREBNI DOKUMENTI - za PROFIL ZDRAVNIK, ZDRAVNIK SPECIALIST
Vloga za priznanje poklicne kvalifikacije s ponudbo za delo v RS, poklicna kvalifikacija pridobljena izven EU

Vlogi mora kandidat za zaposlitev pri nas priložiti:
 • dokazilo o zaključenem študiju na medicinski fakulteti v tujini,
 • dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini,
 • druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
 • dokazilo o dobrem imenu,
 • dokazilo o opravljeni specializaciji v tujini (to zgolj v kolikor gre že za zdravnika specialista),
 • program v tujini opravljene specializacije (to zgolj v kolikor gre že za zdravnika specialista),
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj, s poudarkom na zadnjih sedmih letih
 • pooblastilo (v kolikor bo izvajalec zdravstvene dejavnosti – OZG - vložil vlogo za priznanje poklicne kvalifikacije za osebo iz tretje države). 
 • Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik.

INSTRUCTIONS on procedures for the recognition of professional qualifications
Applying for recognition of a professional qualification with an offer to work in the RS, professional qualification obtained outside the EU

To apply for a job with us, the applicant must enclose:
 • proof of completion of studies at a medical faculty abroad,
 • proof of the content and course of the study programme abroad,
 • other evidence of education and professional qualifications and professional experience,
 • proof of good reputation,
 • proof of specialisation completed abroad (only if you are already a specialist doctor),
 • a programme of specialisation completed abroad (only if you are already a specialist doctor),
 • a curriculum vitae describing professional experience, with an emphasis on the last seven years. 
 • All supporting documents must be translated into Slovenian
Zahtjev za priznavanje profesionalne kvalifikacije s ponudom za posao u RS
Ovaj zahtjev se podnosi Ministarstvu zdravlja Republike Slovenije za priznavanje profesionalne kvalifikacije stečene u inostranstvu.

Kandidat za posao kod nas mora priložiti prijavi:
 • Dokaz o završenom studiju na medicinskoj fakulteti u inostranstvu,
 • Dokaz o sadržaju i tijeku studijskog programa u inostranstvu,
 • Druga dokaza o obrazovanju i iskaze o stručnoj osposobljenosti te profesionalnim iskustvima,
 • Dokaz o dobrom imenu,
 • Dokaz o obavljenoj specijalizaciji u inostranstvu (to samo ako se radi o specijalistu),
 • Program obavljene specijalizacije u inostranstvu (to samo ako se radi o specijalistu),
 • Životopis s opisom radnog iskustva, s naglaskom na posljednjih sedam godina. 
 • Svi prateći dokumenti moraju biti prevedeni na slovenački (SLO) jezik.
POTEK POSTOPKA
Po prejemu popolne vloge, ministrstvo posreduje dokumentacijo v mnenje strokovno-posvetovalni komisiji. Komisija na podlagi predložene dokumentacije poda naslednje predloge:
Za zdravnike:
dodatni zaključni izpit (posamezno strokovno področje), pripravništvo in strokovni izpit,
pripravništvo in strokovni izpit,
strokovni izpit,
stranka ima ustrezno poklicno kvalifikacijo.
Za zdravnike specialiste:
prilagoditveno obdobje,
preizkus strokovne usposobljenosti,
prilagoditveno obdobje in preizkus strokovne usposobljenosti,
stranka ima ustrezno poklicno kvalifikacijo.

Na podlagi mnenja komisije, ministrstvo izda sklep o dopolnilnih pogojih (zdravniki), sklep o prilagoditvenem obdobju/preizkusu strokovne usposobljenosti (zdravniki specialisti), ali odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije. Po opravi dopolnilnih pogojev/preizkusa strokovne usposobljenosti se kandidatu izda odločba o priznanju poklicne kvalifikacije. Na podlagi odločbe stranka zaprosi pri ZZS za licenco.
Znanje slovenskega jezika se preverja ob zaposlitvi pri delodajalcu po vpisu v register Zdravniške Zbornice Slovenije.


PROFIL DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR
REGISTERED NURSE/GENERAL NURSE

POSTOPEK PRIZNANJA IZOBRAZBE ZA DELAVCE, KI SO PRIDOBILI IZOBRAZBO V ENI OD DRUGIH REPUBLIK SFRJ, TRETJI DRŽAVI ALI V EU DRŽAVI - z delovnimi izkušnjami
Vlogi na predpisanem obrazcu je treba priložiti:

1. dokazilo o zaključenem študijskem programu v tujini (zaključno spričevalo ali diploma),
2. dokazilo o vsebini in poteku študijskega programa v tujini, iz katerega so razvidni trajanje in vsebina študijskega programa ter ure posameznega predmeta študijskega programa (spričevala za vsa leta izobraževanja oziroma seznam opravljenih predmetov ter ur oziroma ECTS točk za posamezen predmet, ki ga izda izobraževalna ustanova v tujini),
3. program opravljenega pripravništva v tujini,
4. dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v tujini,
5. življenjepis z opisom delovnih izkušenj,
6. izjava delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal svoj poklic v zdravstveni dejavnosti vsaj pet let v zadnjih sedmih letih pred vložitvijo vloge z navedbo in opisom delovnih izkušenj ter področja dela,
7. dokazilo o znanju slovenskega jezika v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, oziroma zakonom, ki ureja zdravniško službo, 
8. mnenje o izobraževanju v skladu s predpisi, ki urejajo vrednotenje in priznavanje izobraževanja.