Obvestila in Razpisi

Kontakt

Osnovno zdravstvo Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj

Telefon: 04 208 25 11
Fax: 04 202 67 18
E-pošta: tajnistvoozg@ozg-kranj.si

STROKOVNI VODJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE (M/Ž)

14. januar 2022

V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26., 30., 31. in 32. členom Statuta Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 63/16; v nadaljevanju Statut OZG), 21. in 22. členom Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske (Uradni list RS, št. 101/04, 69/05 in 72/13; v nadaljevanju: Odlok) in sklepom Sveta zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske z dne 04.08.2021 Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj objavlja prosto delovno mesto: 

STROKOVNI VODJA OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE (M/Ž) 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjujejo še naslednje pogoje: 

·         univerzitetna izobrazba medicinske smeri, kar dokazuje z diplomo o dokončani najmanj univerzitetni izobrazbi po »pred-bolonjskih« programih oziroma magisterijem stroke (za imenom) – 2. bolonjska stopnja za izobrazbe po novih »bolonjskih« programih,
·         opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda
·         najmanj pet let delovnih izkušenj v zdravstvu,
·         aktivno znanje slovenskega jezika, 

Kandidati morajo k prijavi priložiti:
1.       dokazilo o izobrazbi medicinske smeri– fotokopija
2.       potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu s področja dejavnosti zavoda
3.       opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4.       dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika (kopija spričevala ali potrdila)
5.       program strokovnega razvoja OZG za obdobje mandata

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan. Strokovnega vodjo OZG imenuje Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske na predlog direktorja zavoda in po poprejšnjem mnenju strokovnega sveta OZG.

Pisna vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se pošlje priporočeno po pošti v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, s pripisom  » razpis strokovni vodja OZG – ne odpiraj«.

Prijava je pravočasna, če je poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 29.01.2022. Nepravočasne prijave kandidatov ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku, ki ne sme biti daljši kot  30 dni od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske
predsednik sveta zavoda:
Marjan Kristanc, dr.med.spec.

« nazaj na seznam